ISSN 1302-2636

Yazarlar İçin

Yazarlar için rehber

  • tasarım+kuram Dergisi'nin yayın alanına giren, yayın ilkeleri ve yazım kurallarına uyan; kuramsal, uygulamaya ilişkin ve eleştirel, Türkçe ya da İngilizce kaleme alınmış tüm yazılar, yayın için değerlendirilmek üzere kabul edilir. Dergiye iletilen yazıların, başka bir yayın organında daha önce yayınlanmamış olduğu kabul edilir. Gönderilen makalenin aynı anda iki dergide hakem sürecinde olması, tasarım+kuram Dergisi tarafından uygun görülmez. tasarım+kuram Dergisi'nde yayınlanacak yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)ına aittir. Hakemler tarafından yayına kabul edilmeyen yazılar yazarlarına iade edilir. Dergide yeralan hiçbir yazı ve/veya görsel malzeme sahibinin izni olmadan kullanılamaz.
  • Ana metnin, özetler, kaynakça ve tablo bilgileri hariç, başlık ve dipnotlar dahil 7000 kelimeyi aşmaması beklenir. 200'er kelimeyi aşmayacak İngilizce ve Türkçe iki ayrı özet, başlığın hemen altında ilk sayfada verilir. özetlerin altına, beş sözcüğü aşmamak koşuluyla yazıya ilişkin İngilizce ve Türkçe anahtar sözcükler eklenir.
  • Görsel malzemeler, grafik ve tablolar, Microsoft Word programında metin içindeki yerlerine yerleştirilir. Orijinal malzemeler ayrıca, sıraları; yazar adı ve sıra numarası her orijinalin altına yazılmak koşuluyla metne eklenir. Orijinal görsel malzemelerin en az 300 dpi çözünürlükte, tif/jpg uzantılı olması gerekmektedir. Görsel malzemelerin en az 300dpi çözünürlükteki tif/jpg uzantılı dijital versiyonları sisteme ayrıca tek tek yüklenir.

Göndermeler, Dipnotlar ve Kaynakça Kullanımı
Yazı içinde diğer kaynaklara gönderme yapılırken, metnin uygun yerlerine parantez açılarak, yazarın soyadı, yayın tarihi ve sayfa numarası (Tekeli 1992, 23-27) verilir. Aynı yazarın aynı yıl içinde yayınlanmış başka bir eserine de gönderme yapılıyorsa, (Tekeli 1992 a, 30 -37) ve (Tekeli 1992 b, 47-53) şeklinde belirtilir. Bu sıralama kaynakça için de geçerlidir.

Aynı kaynağa birden çok gönderme yapılıyorsa, "a.g.e." ya da "a.g.e." gibi kısaltmalar yerine, yukarıda belirtilen yöntem tekrarlanır. Eğer yazar adı metin içinde geçiyorsa, yalnızca eserin yayın yılının ve sayfa numarasının, örneğin "...Tekeli'nin (1992, 29) dediği gibi..." şeklinde belirtilmesi yeterlidir.Kaynak iki yazar tarafından kaleme alınmışsa her iki yazarın da soyadları (İlkin ve Tekeli 1981, 61 -65) belirtilir. Yazar sayısının ikiden fazla olması koşulunda, ilk soyadının ardından "vd." ibaresi (Tekeli vd. 1996, 101-102) kullanılır. Eğer ikiden fazla kaynağa aynı yerde gönderme yapılıyorsa, yazar adlarının arasına noktalı virgül konularak yazar adlannın alfabetik sırasına göre (Ortaylı 1985, 52; Tekeli 1992, 23- 27) verilir.

Metin içinde kaynak göstermek için sayfa altında ayrıca dipnot verilmez; sadece ana metin içinde yer alması uygun görülmeyen notlar için dipnot kullanılır. Ana metinde ve dipnotlarda atıfta bulunulan tüm kaynaklar, yazının sonuna eklenecek "Kaynakça" kısmında yer alır. Yazı içinde atıfta bulunulmamış olan kaynak, "Kaynakça" kısmında yer almaz.

Eğer eserin orijinalinden faydalanmıyorsa ve aynı eser Türkçe olarak da yayınlanmışsa, eserin Türkçe adının ve yayın bilgilerinin, kaynakçada parantez içinde ayrıca belirtilmesi beklenir.

Kaynakça olarak APA kaynak verme yöntemi (American Psychological Association) kullanılmaktadır. Kaynakçanın doğru kullanımına şu linkten ulaşabilirsiniz: https://www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf

Başvuru, daha önce yayınlanmamış veya daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olmalıdır (Bildiri olarak sunulmuş olma durumu varsa, buna dair ek açıklamalarınızı editöre notlar kısmında belirtiniz. Lisansüstü tezlerinden üretilmiş makaleler için tez yürütücüsün bilgilerini (iletişim, kurum vs.) yine bu bölüme ekleyiniz.
Başvuru dosyası, Microsoft Word belgesi biçiminde olmalıdır.

Metin tek satırlı, 12 fontlu, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar sonda olmaktansa metin içinde uygun noktalara yerleştirilmiş olmalıdır.

Kaynak listesinde, mümkünse, belirtilen kaynağa ait DOI numaralarının verilmesi arzu edilir.

Yazarlara ait olmayan, başka kaynaklarca daha önce yayınlanmış tüm resim, şekil ve tablolar için yayın hakkına sahip kişilerden izin alınmalıdır. Yayınlanmış görsel belgelerin sahiplerinden yazılı izin olmaksızın yayınlanabilmeleri için teknik konularda 10, güzel sanat konularında 50 yıllık bir zaman aşımı gereklidir. Uluslararası (telif hakkı) anlaşmalarının ve ulusal telif hakkı ve basın yasalarının Dergi'de uygulandığının yazarlarca da bilinmesi gerekmektedir.

Başvurularda yazar ve hakem kimlikleri birbirlerine bildirilmemektedir. Bu amaçla sisteme gönderdiğiniz dosyanın kişisel bilgiler (isim, kurum, üst veri vb.) içermediğinden emin olunuz.

Telif Hakkı Konusunda
Yazar(lar), çalışmanın yayınlanmasının kabulünden başlayarak, yazıya ait her hakkı Mimar Sinan Güzel Sanatlar üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ne devretmektedir(ler).

Hızlı Arama
LookUs & Online Makale