ISSN 1302-2636
Geleneksel Yapım Teknolojisi Öğretiminde Bir Eğitim Aracı: Maket [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 138-149 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.87487

Geleneksel Yapım Teknolojisi Öğretiminde Bir Eğitim Aracı: Maket

Nil Orbeyi, Zeynep Ceran Keçici
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Meslek Yüksekokulu, Mimari Restorasyon Programı, İstanbul, Türkiye

Maket; tarihsel süreçte pek çok uygarlıkta mimari ve mühendislik projelerinden sahne ve set tasarımına, heykelden, çağımızdaki teknolojik tasarımlara kadar pek çok farklı disiplinde tasarım, keşif, sunum ve eğitim aracı olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı’nda verilen Maket dersi kapsamında Osmanlı mimarlığında 18. yüzyıla tarihlenen bir kubbenin maketi yapılarak, var olan bir strüktürün boyut, biçim, malzeme ve teknolojik olarak çözümlenmesinde maketin bir eğitim aracı olarak kullanılabilirliği tartışılmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında kubbenin bileşenleri dönem örneklerine göre ölçekli olarak üretilmiş, ikinci aşamada ise yapım teknolojisine bağlı kalınarak kubbe maketi tamamlanmıştır. Çalışmada ayrıca maket uygulamasının öğrencinin öğrenme sürecine etkilerinin sorgulanması amacıyla anket yapılmıştır. Maket yapımının restorasyon eğitiminde öğrenimi destekleyici yönüne vurgu yapılan bu çalışmadan elde edilen verilere göre teori ve uygulama becerilerinin eş zamanlı ilerlemesi durumunda; algılamanın pozitif yönde etkilendiği, bilgi ve becerinin doğru orantılı geliştiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Maket, kubbe yapım teknolojisi, eğitim, Osmanlı Mimarlığı

An Educational Tool in Teaching Traditional Construction Technology: Modeling

Nil Orbeyi, Zeynep Ceran Keçici
Mimar Sinan Fine Arts University, Vocational School, Architectural Restoration Programme, İstanbul, Turkey

Models have been used as tools of design, exploration, presentation and education in many different disciplines in the historical process of many civilizations, ranging from architectural and engineering projects to stage and set design, from sculpture to modern technological designs. In this study, within the scope of the Modeling Course given in the Vocational School Architectural Restoration Program, a model of a dome dating back to the 18th century in Ottoman architecture was constructed and the usability of the model as an educational tool in the analysis of the size, form, material and technology of an existing structure was discussed. In the first stage of the study, the components of the dome were produced in scale based on the samples from the same period, later in the second stage, a dome model was constructed by adhering to the construction technology. In addition, a survey was conducted to investigate the effects of model making on the learning process of the students. According to the data obtained from this study, which emphasizes the supportive aspect of learning in restoration education, in the case of simultaneous progression of theory and practice skills, it was observed that perception was positively affected, and knowledge and skills were developed in direct proportion.

Keywords: Model, dome construction techniques, education, Ottoman architecture

Nil Orbeyi, Zeynep Ceran Keçici. An Educational Tool in Teaching Traditional Construction Technology: Modeling. Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 138-149

Sorumlu Yazar: Nil Orbeyi, Türkiye
LookUs & Online Makale