ISSN 1302-2636
Eleştirel Bir Tavır Olarak Le Corbusier’nin Müzesi [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 122-137 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.59454

Eleştirel Bir Tavır Olarak Le Corbusier’nin Müzesi

Efe Duyan
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

Le Corbusier’nin farklı dönemlerde tasarladığı müze yapıları aralarındaki şaşırtıcı benzerlikler nedeniyle aynı şablondan çıkmış oldukları izlenimini verir. 1930’dan 1965’e kadar bu şablona uygun tasarımların, gerçekleştirdiği üç müzeye ek olarak çeşitli vesilelerle yeniden tasarlandığı, kent planlarına yerleştirildiği ve yazışmalarda pek çok müşteriye sunulduğu gözlemlenebilir. Bu makalede müze şablonun LE Corbusier’nin çalışmaları arasında alışmadık sıklıkta belirdiği ortaya konacak ve müzesinin eleştirel bir tavır olarak mimarlığı açısından taşıdığı öneme dikkat çekilecektir
Le Corbusier’nin kendi tasarımını dikkat çekici bir şekilde tekrar etmesinin ardında müzeye yönelik kendine özgü bakış açısı yatar. Müze kendi çağını temsil etmelidir. Böylesi bir müzenin içindeki eserler asla tamamlanmayacak, zaman geçtikçe yeni nesneleri içerme gerekecektir. Dolayısıyla Le Corbusier müzesinin şimdiki zamana verdiği önemin bir göstergesi olarak sürekli büyümesini öngörür. Büyüme fikrinin doğal göndermeleri yapının genel görünümünü bir spirale büründürür; büyümenin gerektirdiği esneklik standardizasyona yönlendirir; nesnelerin anti-hiyerarşik yerleşimi serbest bir planı gerekli kılar ve serbest planın olanakları çok bakış açılı serbest bir mekan akışına kapı aralar. Corbusier’nin tasarımı, büyüme, standardizasyon, mekânsal akış ve çeşitli bakış açılarının mümkün olması şeklinde sıralanabilecek özelliklerle müze kavramını yeniden yorumlamıştır ve bir şablon olarak tüm müze projelerinde belirleyici olmuştur. Dolayısıyla sonsuza kadar büyüyen müze, kendi özelliklerini somut örneklere yansıtan ve tüm tekil projelerin kaynağını oluşturan bir fikirdir. Bu şablonun altında yeniden tanımladığı müze işlevi yatar ve Le Corbusier’nin müzesi mimarın eleştirel tavrının bir ifadesine dönüşür. Müzenin Le Corbusier için büyük önem taşımasının ardında geleneksel müze kavrayışını eleştirerek yapı tipinin işlevinin yeniden tanımlanması yatar.

Anahtar Kelimeler: Le Corbusier, eleştirel düşünce, eleştiri, müze, şablon

Le Corbusier’s Museum as a Critical Attitude

Efe Duyan
Mimar Sinan Fine Arts University Faculty of Architecture

The museum projects designed by Le Corbusier give the impression of being examples of a single template. Between 1930 and 1965 he countlessly proposed his typical museum for different locations and placed it into his urban plans, in addition to three realized museums. In this paper, the unusual number of the appearance of the museum template will be pointed out, and the importance of his museum for his architecture as a critical stance will be expressed.
The main reason for this persistence can be found in his unique perspective on the museum. According to him, a museum should represent its own time by growing as time passes, so that new artifacts from the present can be added. The infinite growth brings forth the spiral shape as a reference to nature; the elasticity required for the growth paves the way for standardization; the preference of an anti-hierarchic arrangement leads to plan libre, and the open-plan introduces a fluent, total space with multiple vistas. His template redefined the museum conception through the features of expansion, standardization, spatial flow, and the existence of various perspectives for the observer, all of which in turn reflect his personal vision. It is an original definition of the function of the museum expressing his critical attitude as an architect. What lies behind the importance given to his museum idea is that he completely redefined the function of the building type by criticizing the traditional understanding of the museum.

Keywords: Le Corbusier, critical thinking, criticism, museum, template

Efe Duyan. Le Corbusier’s Museum as a Critical Attitude. Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 122-137

Sorumlu Yazar: Efe Duyan
LookUs & Online Makale