ISSN 1302-2636
Eğitim Mekânlarında Mobilya Tasarımı ve Aidiyet Duygusu: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü Projesi* [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 111-121 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.29200

Eğitim Mekânlarında Mobilya Tasarımı ve Aidiyet Duygusu: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü Projesi*

Meltem Eti Proto1, İlayda Soyupak2, Ceren Koç Sağlam1
1Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Düzce Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü, Düzce, Türkiye

Eğitim ve öğrenimde belirlenen hedeflere ulaşmak; ancak bu alandaki paydaşların ilgili, istekli ve sürekli katılımcılar olmasıyla mümkündür. Eğitim mekanları ve mekanların bir parçası olan mobilyalar da paydaşların ilgi, istek ve sürekliliğini sağlamada yardımcı rol üstlenir. Özgün ve uygun tasarımlarla eğitim mekanları kullanıcılarının fiziksel ve duygusal ihtiyaçlarını giderecek iyileştirmeler yapmak ve çağdaş çözümler sunmak mümkündür. Bu araştırmada özgün mobilya tasarımlarının, eğitim sürecinde taşıdığı potansiyel irdelenmektedir. Bu bağlamda, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü kullanıcılarının gereksinimleri çözümlenerek, bu gereksinimlere uygun mobilya tasarımları gerçekleştirilmiş ve önerilen tasarımların yarattığı etki değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Eğitim mekanı, mobilya, tasarım, üretim

Furniture Design and Space Attachment in Educational Places: Marmara University Faculty of Fine Arts’ Campus Project

Meltem Eti Proto1, İlayda Soyupak2, Ceren Koç Sağlam1
1Marmara University, Faculty of Fine Arts, Department of Interior Architecture, İstanbul, Turkey
2Duzce University, Faculty of Art Design and Architecture, Department of Interior Architecture, Düzce, Turkey

In order to achieve educational goals, all of the partners in the education mechanism should be interested, eager and continuous participants. Educational spaces and furniture as parts of these spaces support willingness, interest and continuity of the participants. With the help of original and suitable designs, it is possible to offer contemporary solutions and to improve educational spaces by meeting physical and emotional needs of the users. In this study, potential of original furniture designs is examined for education process. Within this perspective, needs of users from Marmara University Faculty of Fine Arts are analyzed, suitable furniture design projects are realized and impact of new designs are evaluated.

Keywords: Educational space, furniture, design, production

Meltem Eti Proto, İlayda Soyupak, Ceren Koç Sağlam. Furniture Design and Space Attachment in Educational Places: Marmara University Faculty of Fine Arts’ Campus Project. Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 111-121

Sorumlu Yazar: Meltem Eti Proto, Türkiye
LookUs & Online Makale