ISSN 1302-2636
Modern Mimarlık Mirası Bağlamında Adana İller Bankası Yerleşkesi’nin (1974) Değerlendirilmesi [Tasarım Kuram]
Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 212-221 | DOI: 10.14744/tasarimkuram.2019.97268

Modern Mimarlık Mirası Bağlamında Adana İller Bankası Yerleşkesi’nin (1974) Değerlendirilmesi

Ayşe Durukan Kopuz
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Çorlu Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Tekirdağ, Türkiye

Modern mimarlık ürünleri, tüm dünyada iki dünya savaşından sonra, 20. yüzyılın ikinci yarısında, kültür mirasının bir parçası olma niteliğiyle yeni bir boyuta taşınmıştır. Söz konusu ürünlerin modern mimarlık mirası kapsamında kabul edilmesi ve koruma kuramıyla ilişkilendirilmesi de son derece önemli bir gelişmeyi göstermektedir. Kentsel ölçekte, modern mimarlık düşüncesinin sınırları dâhilinde, özgün, modernizmi özümsemiş ve onu yorumlayabilen mimarlık ürünlerinin korunması ve miras olarak değerlendirilmesi, ülkemizde de görülmeye başlanmıştır. Özellikle 1970’lerde inşa edilen kimi mimarlık ürünlerinin bu anlamda bazı özgünlükler barındırdığı düşünülmektedir. Bu makalede, modern mimarlık mirasına örnek olacağı düşünülen Adana kentindeki “Adana İller Bankası” yerleşkesinin, içinde bulunduğu idari yapı, lojman ve sosyal tesisi ile birlikte miras kapsamı içerisinde incelenmesi hedeflenmektedir. Günümüze ulaşmayı başarmış sınırlı sayıdaki modern mimarlık yapılarının korunması, kentlerin sürekliliği açısından son derece önemlidir. Modern mimarlık ürünlerinin sayıca yoğun örneklerinin bulunduğu Adana kenti özelinde, zamanla kamusal fonksiyona yönelik inşa edilen birçok yapının kentsel dokuya eklendiği dikkati çekmiştir. Söz konusu yapılardan biri olan İller Bankası, 1974 yılında Yüksek Mimar Mustafa Oktay Kozak tarafından tasarlanmıştır. Yapı yerleşkesinin korunması hem ulusal ölçekte inşa edildiği dönemin mimari yaklaşımını göstermesi, hem de kentliler için hafızalarda yer etmiş bir bina olması dolayısıyla önem taşımaktadır.

Anahtar Kelimeler: Adana, İller Bankası, Modern Mimarlık Mirası

Evaluation of Adana Iller Bank Campus (1974) in the Context of Modern Architectural Heritage

Ayşe Durukan Kopuz
Tekirdağ Namık Kemal University Çorlu Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering,Tekirdağ, Turkey

Modern architecture works in the world, after two world wars, on the second half of the 20th century, has been moved to a new dimension with the nature of being a part of the cultural heritage. The acceptance of these works within the scope of modern architectural heritage and its relation with conservation theory also show a very important development. At the urban level, within the boundaries of modern architectural thinking, thepreservation of architectural products which can assimilate and interpret the original characteristics of modernism and the evaluation of it as an inheritancehavestartedto be seen in ourcountry as well. In particular, somearchitecturalworksbuilt in the 1970s are thought to contain some originalities in this sense. This article aims to examine Adana Iller Bank campus, which is considered as an example of modern architectural heritage, with its administrative structure, housing and social facility.
The conservation of a limited number of modern architecture structures that have survived to the presentday is extremely important for the continuity of the city of cities. In the city of Adana, where there are numerous examples of modern architectural products, it has been noted that many buildings built for public function over time are added to urban textures. One of these structures, Iller Bank was designed by Architect Mustafa Oktay Kozak in 1974. The conservation of the building site is important because it shows the architectural approach of the period when it was built on a national scale, and it is a building that has been remembered for the city.

Keywords: Adana, İller Bank, Modern Architectural Heritage

Ayşe Durukan Kopuz. Evaluation of Adana Iller Bank Campus (1974) in the Context of Modern Architectural Heritage. Tasarım Kuram. 2019; 15(28): 212-221

Sorumlu Yazar: Ayşe Durukan Kopuz
LookUs & Online Makale